Phản ánh / Góp ý


Bằng cách Góp ý công khai, đây là phương thức duy nhất chúng tôi có thể ghi nhận các khó khăn cũng như sự cố mà các bạn đang gặp phải.
Chúng tôi làm việc với chất lượng toàn mỹ, không vì để bất cứ cá nhân hay bộ phận nào tùy quyền hay lạm dụng trong tổ chức.
Nếu các bạn cần Góp ý và Phản ảnh vấn đề...